SLOVENSKÝ VČELÁR 5 – 6/2021

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
najmä v súvislosti s celosvetovou pandemickou situáciou a našim úsilím o jej zvládnutie a porazenie, ma z času na čas napádajú myšlienky týkajúce sa dávnych dejín Zeme, starej asi 4570 mil. rokov. Vedci geologicky tieto dejiny Zeme rozdelili na rôzne úseky — geologické obdobia, ktoré sú spravidla ohraničené významnými geologickými alebo paleontologickými udalosťami, napr. masovými vyhynutiami príslušných druhov rastlín a živočíchov — v dôsledku zmenených klimatických zmien, vyvolaných zložitým vývojom oblastí zaliatych morom, alebo naopak z mora vystupujúcich a v nadväznosti na horotvorné procesy a vrásnenia, ako aj prebiehajúce cykly ľadových dôb. Pri bližšom nahliadnutí do geologickej časovej škály — tabuľky geologických období, ktorá ukazuje hierarchicky členené a chronologicky usporiadané dejiny Zeme zisťujeme, že v období mladšieho Paleozoika (Prvohôr) pred cca 360 mil. rokov už z rastlín prevažujú rastliny so spórami — vyrastajú lesy stromových plavúňov a nahosemenné rastliny a z nich ku koncu obdobia Karbón — pred cca 300 mil. rokov tiež prvé ihličnany. Súbežne s týmto procesom flóry sa explozívne rozvíja aj hmyz…, aby v nasledujúcom geologickom období najmladších Prvohôr – Perme (pred cca 250 mil. rokmi) došlo pravdepodobne v dôsledku katastrofickej udalosti — k vymretiu až 96 % vtedajších živočíšnych a rastlinných druhov…
V priebehu ďalších 50 až 100 mil. rokov v geologickom období Jura sa superkontigent Pangea rozpadá na Lauráziu a Gondwanu, na ktorých panovalo teplé a vlhké podnebie, ktoré aj v polárnych oblastiach umožňovalo rast lesov. V období spodnej Kriedy (pred 145 až 113 mil. rokov) začína Alpínske vrásnenie. Objavujú sa a rýchlo rozširujú krytosemenné rastliny, aby v priebehu vrchnej Kriedy (pred 72 až 100 mil. rokov) po ďalšej katastrofickej udalosti (v dôsledku vplyvu dopadu mimozemského telesa na Zem) a veľkom vymieraní organizmov, živočíchov a rastlín — nastal opätovne veľký rozvoj nových druhov, vtákov a krytosemenných rastlín… Postupným otepľovaním kontinentov a vytváraním vhodných podmienok pre hmyz dochádzalo približne pred viac ako 80 miliónmi rokov k vývoju a formovaniu predchodcov dnešnej našej včely… V priebehu načrtnutého historického obdobia sa vytvárali plemená včiel, ktoré na príslušných kontinentoch a v oblastiach Zeme dokázali prežiť a zdarne sa včas prispôsobovať stále sa meniacemu podnebiu. Komplex všetkých uvedených zmien vytvoril v priebehu miliónov rokov v ríši hmyzu druh, ktorý dokázal do obdobia vstupu a zásahov človeka do jej života i životných podmienok, úspešne čeliť všetkým prírodným katastrofám a ich dôsledkom a naviac, doteraz prežiť vlastnými silami a schopnosťami aj prírodné katastrofy, ktoré jej dnes (vo všetkých formách existencie jej života) servíruje dnešný vyspelý — moderný svet, ktorý sa snaží ovládnuť jediný tvor s rozumom hrdo sa pýšiaci prívlastkom „koruna tvorstva“, ktorý prichádza na svet v štruktúre dejín Zeme ako posledný i keď ako najdokonalejší živočíšny druh a jej obyvateľ, a to až ku koncu Kvartéru (Štvrtohôr), — iba pred niečo viac ako 100 tisíc rokmi… Homo sapiens, „rozumný (moderný) človek“? Ako sa ukazuje, naša včielka súčasného moderného človeka ďaleko v mnohých smeroch predstihla. Najmä v zdolávaní prírodných katastrof, katakliziem… a to vďaka forme jej jednoliateho spoločenstva, súdržnosti včelej rodiny, kolónie, superorganizmu… Milióny obetí na Zemi v dôsledku ochorenia na Covid 19 nech sú pre všetkých mementom, zastávkou i vysoko zodvihnutým prstom pre potrebu účinného spoločného postupu a zjednotenie rozumového potenciálu na zdolanie pandemickej katastrofy v súčasnej civilizácii Homo sapiens…
Zosúlaďme naše poslanie na tento svet a poslanie včielky na planétu Zem — s našim konaním do takej formy, aby sme neukončili niekoľko milión rokov staré víťazstvo našej včielky nad všetkými prírodnými živlami a katastrofami Zeme a tým predčasne aj naše pozemské životy!…
Všetkým Vám prajem zdravie a bohatú včelársku úrodu.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z Obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
SÚ SSV
Prvé riadne zasadnutie Ú SVS – online v roku 2021
Ing. Martin Kosa
Ako pracovala komisia Svojpomocného fondu SVS v roku 2020
RR SV
Včelám ubližuje vietor, ktorý silnie vďaka klimatickým zmenám
RR SV
Potvrdia prvotné výsledky výskumu, že včelí jed dokáže zabiť aj agresívne bunky rakoviny prsníka?
RR SV
Chov včiel a legislatíva
RR SV
Klieštik včelí – ekologicky pod kontrolou
Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
Zoznam chovateľov včelích matiek, rok 2021
SÚ SVS
Prvým augustom 2021 začne nový podporný rok 2021/2022
RR SV
Mladé rodiny – zakladanie a starostlivosť
RR SV
Poznajte s nami včely samotárky
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Kontakty včiel a zalietavanie včiel do iných úľov
SÚ SVS
Venujte nám svoje 2 % z dane