Slovenský včelár 5/2011

Vážení priatelia;
dnešný úvodník v májovom čísle SV adresovaný všetkým jeho čitateľom chcem venovať problematike jarných klinických prehliadok včelstiev a jeho krátkemu obsahu. Ako dnes už určite viete, vyhláška MP SR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá každému chovateľovi včiel povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka počet včelstiev, ktoré včelár chová na jednotlivých stanovištiach k 15. aprílu príslušného kalendárneho roka. Z dôvodu presnej registrácie všetkých včelárov a včelstiev na území Slovenskej republiky budú vykonávať poverení asistenti úradných veterinárnych lekárov v súčinnosti s Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami kontrolu zdravotného a kondičného stavu včelstiev a kontrolu správnosti vyplnenia tlačív „Hlásenie chovateľa včiel“ v termíne do 6. mája 2011. Asistenti úradných veterinárnych lekárov vykonajú v rámci jarných klinických prehliadok včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu v zmysle „Národného programu eradikácie moru včelieho plodu“, alebo jarných prehliadok na kontrolu varroázy fyzickú kontrolu včelstiev u jednotlivých včelárov na základe poverenia vydaného príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, pričom zároveň zistia ich celkový kondičný, chovateľský a zdravotný stav na jednotlivých stanovištiach dotyčného konkrétneho včelára. Na základe výsledkov fyzických prehliadok včelstiev včelára na jeho jednotlivých stanovištiach vyplní každý asistent úradného veterinárneho lekára tlačivo „Hlásenie chovateľa včiel“ (toto tlačivo je oproti minulým rokom upravené) a zároveň svojim podpisom potvrdia správnosť údajov uvedených na tomto tlačive. Údaje o počte včelstiev jednotlivých chovateľov asistent zaznamená aj do „Knihy veterinárnych úkonov chovateľa“.
Asistenti úradných veterinárnych lekárov vyplnené tlačivá spolu s doplneným zoznamom odovzdajú na príslušnú R VPS a doplnia podľa pokynov R VPS „Úradný zoznam stanovíšť včelstiev R VPS“ najneskôr do 6. mája 2011. Z doterajšej zaužívanej praxe máme dostatočné informácie o tom, ako „zodpovedne, pravdivo, seriózne a svedomito“ vykonávajú poniektorí poverení Asistenti ÚVL res. Asistenti R VPS praktickú — fyzickú kontrolu  zdravotného a kondičného stavu včelstiev, ale aj vypisovanie údajov v príslušných tlačivách napr. „Hlásenie chovateľa včiel“, alebo „Prehliadka včelstiev“ a pod. Za účelom vyzistenia a vyseparovania nezodpovedných AÚVL spracoval náš SÚ SVS Usmernenie Ú SVS č. 03/04/2011, v ktorom okrem informatívnych náležitostí je obsiahnuté aj dôležité upozornenie pre všetkých chovateľov včiel v takom zmysle, aby si vynútili pri klinických prehliadkach svojich včelstiev len takého AÚVL resp. Asistenta R VPS, ktorý je vyslovene členom ich spolku a je z R VPS riadne pre uvedenú činnosť poverený. V prípade, že prehliadku vykoná „nezodpovedná a nekompetentná osoba, neodporučí, neodobrí a neodsúhlasí naše Ú SVS preplatenie oprávnených nákladov za takéto „papierové prehliadky“ žiadnemu AÚVL a A R VPS, ale ani registráciu verifikovaných údajov (napr. včelárov, včelstiev) v CRV vedeného vo VÚVč.  v L. Hrádku. Paušalizáciou ÁUVL t.j. ich poverovaním R VPS bez rozdielu ich organizovanosti by nielenže náš Spolok pripustil ďalšiu možnosť nekorektného vykonávania a tým straty odborného kreditu AÚVL, ale aj možný následný dosah na prípadný postih konkrétneho AÚVL, jeho svojvôľu a hazardovanie so zdravotným stavom včelstiev našich spolkových včelárov. Možnosť vykonávania krížových (vzájomných) kontrol zo strany predsedu SVS a predsedu SZV bude predmetom ďalších vzájomných jednaní medzi obidvoma stranami a riaditeľom ŠVPS SR.
V priebehu najkrajšieho a najrozkvitnutejšieho mesiaca máj, budú naši včelári všemožne využívať všetky prípady a možnosti pre dosiahnutie maximálnej produkcie medu. Mnohí už teraz opustili svoje trvalé stanovištia svojich včelstiev a premiestnili ich na repkové lány, alebo o chvíľu neskôr do agátových lesov a porastov či medovicové znášky. Náš Spolok požiadal svojimi listami MP SR, MV SR a MD a RV SR o možné riešenie komplikovaných podmienok zabezpečovania jednoduchších vyhovujúcich technických podmienok prepravných kočovných zariadení. Zatiaľ sme stanoviská z uvedených ustanovizní neobdŕžali. Verím, že sa tak stane v čo najkratšom čase…
Vážení čitatelia, rovnako verím, že ako s májovou, tak aj s celou tohtoročnou znáškou včelích produktov, ale aj s článkami a obsahom tohto májového čísla SV budete spokojní.
 

Ing. Pavol Kameník zodpovedný redaktor SV

 

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Ľubomír Vančo
Prvé rokovanie predsedov Regionálnych spolkov včelárov Trnavského kraja  viac…
Ján Kalafút
Členovia Regionálneho spolku včelárov Slovenska v Klčove rokovali…

Ing. Martin Kosa
R SVS Dolný Kubín bilancoval svoju činnosť za rok 2010 viac… 
SÚ SVS
Prvý kurz medového pečiva
5. ročník SMF v Trstenej
Ing. Pavol Kameník
Výberové konanie na obsadenie miesta Zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár
Peter Geleta
Výnosný chov včelstiev
RR SV
Nádorové ochorenia a včelie produkty
Ján Vidhold
Z histórie Včelárskeho spolku v Senohrade viac…
RR SV
Vírusy ako príčina vymierania včelstiev?
RNDr. Jozef Žigo
Spoznávanie včely medonosnej
Mgr. František Geleta
Včely na internete…
Mgr. František Geleta
PROJEKT „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“
Ing. Peter Čerňanský
Činnosť školského Včelárskeho krúžku v Považskej Bystrici
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Opatrenia na tlmenie málo pokročilej rojovej nálady