SLOVENSKÝ VČELÁR 7 – 8 / 2020

 

Vážení čitatelia,
ako tomu všetky posledné udalosti asvedčujú, prvú fázu epidémie Corona vírusu COVID 19 Slovensko zvládlo na jednotku. Postupné uvoľňovanie opatrení a vzrastajúci index ochorení balansuje na hrane v úvahách, či je to prejav druhej epidemiologickej vlny, alebo iba dôsledok nepredvídateľného a neuváženého uvoľnenia opatrení v snahe Vlády SR a krízového štábu vyhovieť sťažovateľom, kritikom a „hazardným hráčom“ z rôznych sfér spoločenského života a nenasýtencov z ficovskej éry.
Riešenie problémov vírusovej pandémie skomplikovalo aj plnenie predvolebných sľubov novej vláde, a to najmä v oblasti odstraňovania rozbujnenej „korupčnej pandémie“, ktorej pôvodca je v prevažnej väčšine a dočasu neznámeho pôvodu. Výmena „stráží“ začala aj na MPRV SR. Sťažilo to aj situáciu v slovenskom včelárstve v tom zmysle, že po ročnom konfrontovaní ustanovení NV SR č. 337/2019 Z.z. s realizáciou opatrení a podopatrení našimi včelármi v praxi sa odhalili ich slabiny a nedostatky. V období striedania stráží, sa dovŕšila obava a neochota urobiť dosluhjúcou garnitúrou potrebné pozitívne zmeny a na druhej strane nedostatok časového priestoru z vyššie uvedených dôvodov u novej, koncipujúcej sa garnitúry — nateraz zamedzili možnú novelizáciu tohto nariadenia vlády. Akékoľvek úsilie a aktivity zástupcov včelárskych OZ, (oprávnených žiadateľov) tým odsunulo na neskoršie obdobie. Vo sfére slovenského včelárstav sa potrebná rekonštrukcia a zmena rovnako pýta ako v Komoditnej rade MPRV SR pre včely a včelie produkty, tak i v delegovaní oficiálnych zástupcov včelárskych organizácií v poradnom orgáne ministra pôdohospodárstva. V čase písania tohto úvodníka práve vyvrcholil stanovený termín pre uplatnenie žiadostí o podporu opatrení v zmysle NV SR na budúci podporný rok 2020/2021.
OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI požiadalo o finančnú pomoc pre viac ako 50 tisíc včelstiev chovaných organizovanými členmi združených v OZ vo výške takmer 310 tisíc eur. V mesiaci júl končí podporný rok 2019/2020 a zároveň aj včelársky rok. Všetci včelári, ktorí sa zapojili do čerpania finančnej pomoci majú tak poslednú šancu pre uplatnenie svojich žiadostí za zrealizované opatrenia do doby uplynutia prvej júlovej dekády, ktorá sa rýchlo napĺňa. Súbežne s týmito administratívnymi povinnosťami nás všetkých pobáda k zvýšenej aktivite aj pri finišovaní s prácami na našich včelniciach, s vypätým očakávaním hlavnej znášky z maliny, ale aj líp a medovice v horských oblastiach Slovenska. Doterajšia znáška v tejto časti Slovenska bola veľmi slabá, väčšina včelárov tohtoročný med na svojich včelniciach doteraz ešte nevytáčala. Naopak odlišná je situácia v nížinných, južnejších oblastiach Slovenska, s dobrou znáškou z repky a uspokojivej z agáta. Sľubne vyzerá aj začínajúca znáška zo slnečnice…
Zhon, vrcholiaca sezóna, a po nej i záver tohtoročnej sezóny a začiatok nového včelárskeho roka nech je prajný v bohatosti mednej úrody pre všetkých nás včelárov, bez ohľadu na oblasť v ktorej sa svojej statočnej a bohumilej záľube venujeme.
SV č. 7-8/2020 nech je Vám všetkým popritom milým a osožným spoločníkom, a to ako vo Vašich domácnostiach, tak aj na vašich včelniciach a na letoviskách, kde sa rozhodnete pomedzi tieto práce relaxovať so svojimi rodinami a priateľmi.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z OBSAHU

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
SÚ SVS
Druhé zasadnutie Ú SVS
doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD. a kol.
Med a výberová včelia antibakteriálna zložka
RR SV
Faktory ovplyvňujúce súžitie pestovateľov repky a včelárov
RR SV
Vražedné sršne ohrozujú včely
Čo spôsobuje častý a opakovaný úhyn populácie včelstiev?
RR SV
Fruktóza – vhodnejší cukor pre diabetikov?
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaže o najlepší slovenský med
Organizačný poriadok SVS
Ing. Jaroslav Pížl
Príprava včiel na zimné obdobie
RR SV
Tancujúce včely
RR SV
Vedci po takmer 40 rokoch zaznamenali výskyt obrovskej včely
RR SV
Koncept boja proti varroáze kyselinou mravčou (KM) a odporúčania k spôsobu prevádzky
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Činnosť včelára po období vytáčania medu
RR SV
Včela hitom Instagramu