SLOVENSKÝ VČELÁR 9 – 10 / 2017

Vážení čitatelia;
v období, kedy budete otvárať ďalšie vydanie nášho Slovenského včelára, aby ste zistili aké zaujímavosti ukrýva, bude čas odkrojovať z mesiaca september. Tento je charakteristický začiatkom nového školského roka, ktorý ukončil
prázdninové a dovolenkové obdobie. V bežiacom včelárskom novom roku včelári finišujú s prípravou včelstiev na zimovanie, ktoré okrem včasného, dostatočného zakŕmenia si vyžaduje celý rad ďalších úkonov, z ktorých medzi najdôležitejšie určite patrí dôkladné a dôsledné preliečenie včelstiev proti parazitovi Varroa destructor. Popri zaužívaným metódam s aplikáciou bio, prírodných a i. nechemických liečebných prostriedkov aplikovaných v priebehu sezóny, je vhodné výnimočne v tomto jesennom období „siahnuť nekompromisne“ aj po tvrdej chémii a po našom osvedčenom AVARTINE, ktorý je opätovne k dostaniu na trhu s veterinárnymi liečivami. Spád V.D. po jeho aplikácii nám objektívne preukáže účinnosť nami použitých liečiv a liečebných postupov, ktoré sme doteraz realizovali v našich včelstvách v priebehu sezóny… Súhrn dielčich výsledkov u jednotlivých našich včelárov preukáže úroveň napadnutia našich včelstiev i zdravotnú situáciu na Slovensku v horizonte tohto parazitárneho ochorenia, ktoré ako prax ukazuje je oveľa väčšou hrozbou a nebezpečím pre slovenské včelárstvo ako bakteriálna choroba MVP! Nezvládnutie liečby našimi organizovanými včelármi, ale najmä neliečenie včelstiev neorganizovanými včelármi má každoročne na Slovensku za dôsledok úhyny včelstiev na úrovni 20 až 30 % oproti jesenným stavom. Určite preto stojí za povšimnutie skutočnosť, a to aj zo strany kompetentných na našom MPRV SR, že tieto vysoké štvrtinové úhyny včelstiev sa v posledných rokoch evidenčne neprejavujú vo výsledných stavoch CRV v L. Hrádku v rámci jarných stavov včelstiev, ako poznamenáva autor článku „Môj laický pohľad na úhyn včelstiev na jeseň roka 2016“ – R. Schwarc, ale naopak, v OZ SZV resp. Slovenská včela tieto stavy z roka na rok majú paradoxne stúpajúci trend !? Koho chcú vedenia týchto OZ uvádzaním a vykazovaním nepravdivých výsledkov zavádzať a klamať?… V NV SR č. 135/2017 Z.z., a to najmä v jeho úvodných ustanoveniach zvíťazil zdravý rozum nad zákernosťou a demagógiou zainteresovaných hrobárov slovenského včelárstva a ich prisluhovačov… OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI pokorilo § 3 odst. 2 a tým splnilo základnú, – najdôležitejšiu podmienku tohto nariadenia; proti tejto skutočnosti a údajom z CRV – t.j. jediného dôveryhodného a akceptovateľného zdroja informácií a údajov pre MPRV SR i PPA SR nemôžu zmienení nič namietať, iba tento fakt a skutočnosť akceptovať!.. Veríme, že túto neopomenuteľnú skutočnosť bude rovnako rešpektovať aj PPA SR a MPRV SR a naša Žiadosť o podporu v zmysle NV SR č. 135/2017 Z.z. bude aj napriek vyžiadanému predĺženiu obdobia potrebného pre vydanie Rozhodnutia – posúdená kladne a OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI bude priznaný štatút oprávneného žiadateľa so všetkými náležitosťami, ktoré mu prináležia, vrátane priznania alikvotnej finančnej čiastky, ktorá prináleží dosiahnutým 12-im % slovenských včelárov a včelstvám a jeho práva s touto priznanou alikvotnou čiastkou v zmysle platnej legislatívy aj disponovať.
Vážení čitatelia, uplynulé dovolenkové obdobie prežívali naši občania i priatelia včelári rôzne. Jedni vo vybratých dovolenkových destináciách, iní na svojich včelniciach. V článku od Ing. B. Novosada chcem obrátiť Vašu pozornosť na zážitky a postrehy z 5 dňového odborného včelárskeho zájazdu slovenských včelárov po zaujímavej krajine Rumunsko, ktorého sa zúčastnilo 58 účastníkov. Autor RNDr. J. Žigo vo svojom článku 7. ročník KMF v Žarnovici Vás, čitateľov SV zase prevedie dejom 7. ročníka KMF Banskobystrického kraja, ktorý sa konal dňa 12. 8. 2017 v Žarnovici. Trstená, Žarnovica, Nitra, Trnovec nad Váhom a Bojnice boli miesta, ktoré o.i. v dňoch 18. – 20. 8.2017 navštívil vyše 50 členný kolektív včelárov z KZP v N. Sonči z Poľska. O ich reakciách a pocitoch sa zmieňuje vo svojom článku ich sprievodkyňa L. Kubinová, ved. sekretariátu, ktorá sa touto cestou zároveň obracia na vedenia všetkých našich R SVS o dochvíľnosť pri predkladaní Žiadostí o poskytnutie podpory na opeľovaciu činnosť včiel, ktoré je potrebné zaslať na SÚ SVS do Trstenej v termíne do 15. septembra 2017.
Vážení čitatelia, prajem Vám, aby ste načerpané a zregenerované sily užitočne v zdraví investovali do Vašej bohumilej práce.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
RNDr. Jozef Žigo
7. ročník KMF v Žarnovici
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaže 11. ročníka SMF v Trstenej o najlepší slovenský med a o najlepšiu slovenskú medovinu.
R SVS Trenčín
Včelárska nedeľa v R SVS Inovec Trenčín
Ing. Branislav Novosad
Poznávací zájazd do Rumunska
RR SV
Prekrásny včelí svet
Lýdia Kubinová
Poľskí včelári opäť na Slovensku…
doc. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD., a kol.
Chemické zloženie medu, bližšie k niektorým indikátorom kvality medu
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Podlomenému zdraviu dokážu pomôcť včely
Rudolf Schwarz
Môj laický pohľad na úhyn včelstiev na jeseň – rok 2016
RR SV
Tento rizikový faktor škodí nielen včelám, ale aj nám
RR SV
Včelie žihadlá ako liek
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Opatrenia včelára vo včelstvách v oblasti so slabou pašou – jarné obdobie
RR SV
Každá z nás má doma svojho osobného plastického chirurga…