SLOVESKÝ VČELÁR 9 – 10 / 2019

Vážení priatelia, vážení čitatelia,

určite ste sa vo Vašich životoch viackrát zamýšľali nad skutočnosťami, akými sú hranice určujúce začiatok nášho pozemského života a jeho koniec, začiatok palice, či jednej strany povrazu a ich koniec, ktoré ohraničujú danú reálnu vec v jej fyzickej existenčnej realite… Obdobné konštatovanie — paralelu často nachádzame a vnímame aj pri našom včelárení. Striedanie teplého, slnečného počasia ktoré vo všeobecnosti na jednej strane nielenže sťažuje a komplikuje našu prácu, a jeho negatívne dôsledky sa prejavujú i v raste, kvitnutí a medovaní kvetenstva, avšak na druhej strane môže mať priaznivé a pozitívne účinky na premnoženie producentov medovice v podhorských a horských oblastiach a tvorbu medovicových zdrojov… Prílišné sucho, vysoké horúčavy, deficit pôdnej vlhkosti značne v tomto roku znížili v prevažnej väčšine južných regiónov Slovenska produkciu nektárových medov, z repky, agáta, slnečnice. V týchto oblastiach si naši včelári priali viac zrážok a nižšiu teplotu. Včelári v druhej — severnejšej časti Slovenska si želali úrodnejší rok na med oproti predchádzajúcim rokom. Dočkali sa. Júlové a augustové znášky zmiešaných kvetovo-medovicových (mannových) medov zaťažili výdatne na viackrát medníky našich úľov, ukázalo sa však, že si naši včelári ,,vykoledovali“ so svojim želaním popri hojnosti medu, ďalší v mnohých prípadoch ťažko riešiteľný problém — súvisiaci s vytočením hustých, „želatinových“ melecitóznych medov. Bolenie hláv nie pre nedostatok, ale z dostatku, z nadhojnosti, zo starosti ako med, výborný, kvalitný, chutný dostať čo najlepšie, bez poškodenia diela, von… Každá palica má, ako som naznačil v úvode — dva konce. Zle je keď medu niet, nie je celkom dobre, keď ho je veľa… slovenské medy majú rôznu podobu… Každá vec má svoj rub a líce, každý z nás si želá to čo nemá, no každému sa nedá vždy vyhovieť…
V našej širokospektrálnej spoločnosti sú aj radosti i starosti našich ľudí veľmi rôznorodé. Jedni majú starosti kde čo najlepšie a najkrajšie prežiť dovolenkové a prázdninové obdobie a oddýchnuť si, včelári majú starosti iného charakteru. Väčšine z nich síce odpadajú starosti ako naložiť s voľným časom, čím im ostáva o starosť menej, a mohli by sme povedať, že sú to vlastne šťastní ľudia. Aj keď nie celkom,… začni včeláriť a o starosti nemáš núdzu, máš ich odrazu plnú hlavu… Vážení priatelia, vážení čitatelia prvú časť úvodníka som venoval mojej úvahe o nás včelároch i súčasnej dobe, ktorú prežívame. V druhej časti chcem obrátiť Vašu pozornosť k čisto aktuálnej včelárskej problematike, v rámci ktorej vrcholí medzirezortné pripomienkovanie NV SR na obdobie rokov 2019 — 2022, po schválení NP v Bruseli. Po jeho schválení sa budete môcť z vydaného Metodického pokynu PPA SR zorientovať v oblasti podmienok čerpania a uplatňovania žiadostí o refundovanie nákladov za vami zrealizované opatrenia NV SR. Vážení členovia SVS, vážení čitatelia, dôstojné oslavy 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko, ktoré sa uskutočnili 17.8.2019 na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci za účasti MPRV SR Ing. G. Matečnej, ďalších predstaviteľov ministerstva a pozvaných hostí od nás i zo zahraničia nech sú pre všetkých slovenských včelárov povzbudením pre jednotný postup, ktorý zabezpečí pozitívny vzostup a napredovanie slovenského včelárstva na prahu druhej storočnice, ktorá začína plynúť od založenia prvej celoslovenskej spolkovej včelárskej organizácie v roku 1919.

Ing. Pavol Kameník
ZR SV

Z obsahu

Príhovor ZR SV
Ladislav Pidík
Včelárske umenie
Mgr. Miroslav Cimra
9. ročník Krajského medového festivalu v Žarnovici
RR SV
Oslavy 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko
Štepánka Dlouhá, RR SV
Ako sa nórske včely vysporiadávajú s klieštikom
RR SV
Existencia Manuka medu v skratke
RR SV
Kanadské produkčné včelnice
RR SV
Stanovy spolku včelárov Slovenska
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Základy chovu matiek
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Práce včelára po vytočení medu
RR SV
Krátka história včelárstva na Orave v predvojnovom období a osobnosť Emila Joštiaka