USMERNENIE CRV – Prehliadky vcelstiev

• V termíne do 18.februára budú na príslušné RVPSky doručené vytlačené, „HLÁSENIA O
CHOVE VČELSTIEV“, (predtlačené formuláre s údajmi z CRV) spolu s ich elektronickou formou
na DVD

• Na základe poverenia na asistenciu ÚVL si kontrolná osoba na príslušnej RVPSke v termíne od
20.02.2014, vyzdvihne „HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV“ pre stanovištia nachádzajúce sa v
jemu pridelených katastrálnych územiach

• Dokument „PrehlasenieKO+INFO2014“, by mala mať pri sebe každá kontrolná osoba, počas vykonávania jarných prehliadok (prosíme o jeho elektronické rozšírenie, prípadne tlač vo formáte A4)

• Do 10.05.2014 (po vykonaní jarných prehliadok) kontrolné osoby na príslušnej
RVPS odovzdajú „Hlásenia o chove včelstiev“ spolu s vyplneným „Prehlásenie KO“ za svoju
Osobu

• Do 14. 05.2014 jednotlivé RVPSky odošlú „HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV“, na adresu:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Ústav včelárstva, Dr. J Gašperíka 599
033 80 Liptovský Hrádok

• RVPS v zásielke zároveň odošle:
– súpisku zasielaných hlásení s odôvodnením (v stĺpci poznámka) pri chýbajúcich alebo
nepodpísaných hláseniach (predtlačená súpiska hlásení je súčasťou zásielky)
– vyplnené a podpísané „Prehlásenie KO“ každou kontrolnou osobu – asistentom

• Do 15.06 Ústav včelárstva LH zabezpečí spracovanie údajov do CRV

• Od 16 do 22.júna budú môcť všetky zúčastnené osoby, ktoré majú on-line prístup do CRV
(RVPS, chovatelia, KO, tajomníci …) vzniesť pripomienky k navedeným údajom

• 23-29.6 – Ústav včelárstva LH overí pripomienky a prípadné chyby opraví

• 30.6 – definitívne uzatvorenie CRV, (po uvedenom termíne nebude možná oprava údajov
v zmysle pripomienok

pdfm Usmernie CRV Prehliadky včelstiev 2014

pdfm Prehlasenie KO 2014