USMERNENIE Ú SVS

Vážení predsedovia R SVS, vážení členovia SVS,  

     vzhľadom k tomu, že  viacerí z Vás zistili  rozdiely v počtoch včelárov a včelstiev evidovaných vo Vašich R SVS  a počtami včelárov a včelstiev  uvádzanými  v  CEHZ,  –  chcem Vás požiadať, aby ste si čo najskôr skontrolovali  a porovnali zoznam včelárov a počet včelstiev evidovaných vo Vašom R SVS so zoznamom v CEHZ (V CEHZ si môžete priamo vygenerovať  a skontrolovať prílohu B k dotácii na opeľovaciu činnosť včiel k dnešnému dátumu – a táto príloha k termínu 31.05.2020 bude smerodatná aj pre Vaše R SVS  na  uplatnenie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2020).
Akýkoľvek nesúlad medzi  údajmi adresujte písomne na adresu: jozefpalenik@pssr.sk,  resp. konzultujte priamo telefonicky s  Ing. Páleníkom – administrátorom databázy CEHZ,  na tel. číslo 041/5073 795 resp. 041/5073 725 a žiadajte okamžitú opravu chybného údaja.   Upozornite aj svojich členov, ktorí majú  prístup do CEHZ prostredníctvom prístupového hesla chovateľa,  aby si  sami skontrolovali správnosť svojich  údajov v CEHZ (meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónny a e-mailový kontakt, organizovanosť, počet včelstiev, počet a správne určenie stanovíšť a pod.). Zmeny v  CEHZ môžete v zmysle Vyhlášky 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev opraviť  priamo aj na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.3 (Hlásenie zmien) tejto vyhlášky a tento zaslať priamo, alebo prostredníctvom Vašej RVPS  na CEHZ.

Kontrola a zosúladenie  počtu včelstiev členoch Vášho R SVS  s údajmi v CEHZ je dôležitá aj  preto, aby Vašim členom  nevznikli rozdiely a následné finančné straty  pri uplatňovaní dotácie na opeľovciu činnosť včiel v r. 2020 z dôvodu, že dotácia na opeľovaciu činnosť včiel pre rok 2020 sa vypočítava podľa Výnosu MPR VSR č. 536/2011-100 a Výzvy MPRV SR na predkladanie žiadostí na dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2020  podľa počtu včelstiev registrovaných v CEHZ k dátumu 31.5.2020 ( smerodatné  v Žiadosti za Vaše R SVS budú údaje z prílohy B – Opeľovacia činnosť včiel  k termínu 31.05.2020 generované z  CEHZ).

Sekretariát Ú SVS