+421 901 705 436 svs@orava.sk

Aktualizácia údajov v zmysle zákona č. 346/2018 Z.z.

Vážený priatelia, dovoľujem si Vás upozorniť na novú povinnosť pre OZ v zmysle zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorá ukladá každému občianskemu združeniu, ktoré sa uchádza o podporu z verejných zdrojov písomne na MV SR zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne každej organizačnej jednotky (R SVS) spolu s dokladom preukazujúcim správnosť…

Výberové konanie na obsadenie miesta Zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár.

Ústredie Spolku včelárov Slovenska vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou Kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním: členstvo v Spolku včelárov Slovenska min. 5 rokov riadiace a organizačné schopnosti morálna a občianska bezúhonnosť znalosť anglického alebo nemeckého jazyka je pre uchádzača…

Usmernenie k odberu vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva pre rok 2019.

Ústav včelárstva so sídlom v Liptovskom Hrádku pripravil usmernenie k odberu vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch pre rok 2019. Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu). Pre odchod a expedovanie včelích matiek…

Oznam pre včelárske organizácie, spolky a chovateľov včiel

  Oznam pre včelárske organizácie, spolky a chovateľov včiel Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. zverejnili na svojej stránke oznam ohľadom prenosu databáz z CRV v Liptovskom Hrádku do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ). Celý text oznamu: Vážené včelárske organizácie, chovatelia včiel, Týmto Vám dávame na vedomie, že údaje z existujúceho Centrálneho registra včelstiev v Liptovskom Hrádku preklopené do nového…

NOVELIZOVANÉ DOKUMENTY SVS

Novelizované stanovy Spolku včelárov Slovenska  Novelizované Stanovy SVS l  Novelizované Stanovy SVS 2  Novelizované Stanovy SVS 3  Novelizované Stanovy SVS 4  Novelizované Stanovy SVS 5   Novelizované Stanovy SVS 6 Novelizovaný Rokovací poriadok Spolku včelárov Slovenska  Rokovací poriadok SVS Novelizovaný Organizačný poriadok Spolku včelárov Slovenska  Organizacny poriadok SVS

Usmernenie Ú SVS č. 01/08/2018

Usmernenie Ú SVS č. 01/08/2018 k vykonávaniu prehliadok včelstiev a následnej verifikácie včelstiev asistentmi úradných veterinárnych lekárov (AÚVL)  Usmernenie Ú SVS č. 01082018  prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-          vcelimi-produktmi-2018_2019  Priloha-2-Vzor-Rocne-hlasenie-o-stanovisti-vcelstiev-1

Usmernenie Ú SVS č. 01/07/2018 – Opeľovacia činnosť včiel v r. 2018

Vážený priatelia; na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2018 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel…..  Usmernenie-Ú-SVS-č.-01072018-Opeľovacia-činnosť-včiel-v-r.-2018 (2)  priloha č. 1…

METODICKÝ POKYN PPA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTOVANÍ POMOCI…

 Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019    Priručka pre žiadateľa o poskytovani pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovani s včelimi produktmi 2018__2019          Prílohy:  Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár  Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity –…