Slovenský včelár 10/2011

Vážení priatelia;
v dnešnom mojom príhovore zodpovedného redaktora Vás všetkých čitateľov nášho časopisu chcem v jeho úvode čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám príjemné prežívanie posledného kvartálu tohto kalendárneho roka. Ako sami badáte, tohtoročné jesenné počasie je veľmi priaznivé, teplé a na prevažnej väčšine územia Slovenska až nadmieru suché. Uvedený  ráz počasia spôsobil v priebehu mesiacov august a september posuv kvitnutia nášho kvetenstva o dva až tri týždne dopredu, ale tým aj ich skoršieho odkvitnutia, takže najmä september bol pre naše včielky už suchopádny a bez tradičných zdrojov znášky, nektáru i peľu. Či bude mať tento faktor pozitívny, alebo negatívny vplyv na zimovanie a zdarné prezimovanie našich včelstiev je dopredu ťažko prejudikovať… Tam, kde nebola v tomto spomenutom období výdatnejšia medovicová znáška, ktorej nazhromaždené zásoby bolo nutné vytočiť a zavčasu sme naše včielky zakŕmili, tam sú všetky predpoklady k tomu, že naše včielky (ich dlhoveké generácie v nich) dožijú  šťastlivo až do výchovy nových početných a zdravých generácií svojich družiek… Posledný kvartál roka treba nám včelárom využiť ešte naďalej na zodpovedné a cieľavedomé preliečovanie včelstiev najskôr všetkými dovolenými liečivami — Gabonom PF 90, Avartínom 01 B-90 a.u.v. V závere roka parazitovi Varroa destructor treba uštedriť posledný zničujúci úder vo forme aerosólového ošetrenia pomocou VAT-ka s aplikáciou liečiva Varidol, ktorého dôsledkom by mal podľahnúť aj posledný klieštik, ktorý odolal dovtedy použitým liečebným tortúram včelstiev. Pre mňa, potešujúcim tohtoročným zistením je, že VÚVč. v Dole (ČR) sa podarilo zabezpečiť u nového zahraničného výrobcu dodávky a výrobu komponentov pre finalizáciu kompresorov Blaf 1 a následne z nich aj dodávku 7 ks (oproti jedenástim požadovaným) pre náš Spolok včelárov Slovenska, ktorých časť bola náhradou objednaných a nevydodaných kompresorov z r. 2010. Doručením týchto kompresorov, vyvíjačov VAT — 1a z VÚVč. Dol, ako aj vrátených kompresorov a vyvíjačov z tých Regionálnych spolkov včelárov Slovenska, ktoré v prvom polroku 2011 odišli z organizačnej štruktúry SVS sa v podstatnej miere pokryla potreba všetkých väčších našich Regionálnych spolkov a tak v ostávajúcich podporných rokoch bude možné vybaviť týmito výbornými aplikačnými zariadeniami postupne aj naše menej početné Regionálne spolky. Nateraz je však otázne, podľa ktorého Nariadenia vlády SR (či 422/2007 alebo 31/2011) budú postupovať Spolok včelárov Slovenska a Slovenský zväz včelárov pri realizácii opatrení Národného programu a tým aj, v akom smere a do akej výšky bude akceptovaná výška finančných limitov pri refundácii vynaložených nákladov v tom-ktorom opatrení Národného programu. Neskrotné úsilie a bezhraničný lobing pár zástupcov chovateľov včelích matiek smerom k najvyšším ministerským úradníkom MPaRV SR zdá sa, že dokáže pritlačiť k stene aj samotného ministra a ukazuje sa, že aj členov Slovenského zväzu včelárov.
Uvedený fakt spolu s vyvolávaním pochybností ohľadne neplatnosti nového Nariadenia vlády SR č. 31/2011, ktoré bolo schválené už 2.2.2011 a (ako sme Vás už viackrát informovali na našej internetovej stránke a v časopise Slovenský včelár) nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011, tomuto tvrdeniu plne nasvedčuje. Je smutné, že v tak vyspelej demokracii, akou sa navonok snaží hrdiť Slovenská republika a jej politická špička — je dvojročná svedomitá, cieľavedomá a zodpovedná práca štábu pracovníkov MPaRV SR, včelárskych odborníkov, inštitúcií a predstaviteľov obidvoch včelárskych organizácii SVS i SZV, ktorí sú zárukou odbornéj zdatnosti a fundovanosti tohto pracovného kolektívu márna a môže vyjsť aj po jeho príprave a odobrení tohto materiálu a dokumentu Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010—2013 vo vedení MPaRV SR a následne v Bruseli nazmar a to z jednoduchého, prozaického dôvodu, ktorým je zásadná zmena v opatrení §5 – Znovuobnovenie včelstiev pri refundácii nákladov — nie na odpredanú ale kúpenú včeliu matku, ktorá čiastka by podľa Nariadenia vlády č. 31/2011 spravodlivo mala prináležať a patriť tomu včelárovi, ktorý si voľne spárenú, resp. inseminovanú včeliu matku od chovateľa kúpil a nie ako tomu bolo doteraz v dnes už starom, neplatnom NV SR č. 422/2007 (t.j. chovateľovi včelích matiek, ktorý už raz získal peniaze. Vážení priatelia, slovenskí včelári, vážení kolegovia, — kde máte svoje oči, svoje uši, svoj zdravý sedliacky rozum?… keď ako sa zdá, sa s praktikami pár „tiež včelárov“ zo Združenia chovateľov matiek a jeho funkcionárov bez prejavenia svojho názoru ľahkovážne stotožňujete, a to na úkor Vášho osobného profesijného prospechu? Nechcem týmto vyvolávať polemiku, či je, alebo nie je každý pracujúci človek hodný svojej odmeny za svoju prácu, chcem poukázať iba na spravodlivé zaplatenie vytvorenej hodnoty (včelej matky) chovateľovi včelích matiek, ktorej hodnota by mala v každom prípade zodpovedať výške jej chovnej a produkčnej kvality, verzus koristenie chovateľov včelích matiek na úkor „obyčajného“ včelára!… Pred niekoľkými rokmi (tesne pred vstupom SR do EÚ v období etablovania OZ Slovenská včela) bola na Slovensku obdobná situácia aj v oblasti výkupu slovenského medu od našich včelárov výkupcami a spracovateľmi včelích produktov, kedy som otvorene na celoslovenských fórach včelárov poukázal na nekalé degradujúce praktiky slovenského medu podsúvané zo strany výkupcov a spracovateľov medu smerom ku našim včelárom a výkupu medu (škodlivá, dehonestujúca kampaň na nekvalitu slovenského medu, pozitívne zistené reziduá nedovolených liečiv a pod.) s cieľom znížiť jeho trhovú výkupnú cenu. Pritom som poukázal aj na zásadný antagonistický rozpor existujúci v oblasti hlavnej činnosti výkupcov a spracovateľov medu a medzi včelármi, jadrom ktorého je a proti sebe stoja dva diametrálne rozdielne záujmy. 1. Záujem výkupcu — čo najlacnejšie med od včelára vykúpiť a tento následne predať s čo možno najvyšším ziskom a 2. Záujmom producenta medu — včelára, ktorý by mal v každom čase a vždy usilovať o kvalitnú produkciu svojho medu a za tento vyžadovať od výkupcu medu čo možno najvyššiu cenu. Tieto dve ekonomické pravidlá a podmienky platia i v ostatných prípadoch tržného mechanizmu trhového hospodárstva a aj u oných komodít, tovarov, služieb, medzi výrobcami — producentmi a výkupcami na ich ďalší predaj spotrebiteľovi. Čiže výsledné ceny sú a mali by byť vždy kompromisom obidvoch strán. Aj nám včelárom by malo záležať na tom, aby tento kompromis bol rovnako výhodný, zaujímavý ale aj zaslúžený pre obidve zúčastnené strany.
Vážme si preto prácu (a nie ľahkú) vlastnú aj prácu našich včeličiek, ktoré chováme a nedovoľme koristiť na jej výsledkoch výkupcom a spracovateľom medu. Výkupcovia a spracovatelia včelích produktov mi tento postoj, takúto spravodlivosť, rovnocennosť a rovnoprávnosť našich včelárov však nevedia dodnes zabudnúť!… Vážení priatelia, slovenskí včelári, domáhajte sa aj Vy svojich nárokov, práv aj v oblasti podpory opatrení Národného programu a nedovoľte koristiť pár jednotlivcom na Váš úkor!… Finančná podpora v rámci opatrení NP by mala vždy smerovať v maximálnej miere všetkým slovenským včelárom a nie členom rôznych záujmových špekulatívnych skupín, či už interných v rámci občianskych združení, alebo externým resp. oprávneným žiadateľom, pri ktorých by si mali byť všetci slovenskí včelári rovnocenní, rovnoprávni a mali by mať rovnaký demokratický nárok na všetky druhy podpôr v zmysle platnej legislatívy Národného programu a platného Nariadenia vlády SR bez ohľadu na to, či sú „iba“ rádovými členmi niektorého Regionálneho spolku či Základnej organizácie, alebo „aj“ členmi takej alebo onakej skupiny, či ďalších, umelých občianskych združení… Zároveň ale upozorňujem, že v obidvoch paralelách nezrovnávam a nedávam do rovnakej kategórie a roviny výkupcov a spracovateľov včelích produktov verzus chovateľov včelích matiek, nakoľko všetci chovatelia včelích matiek sú zároveň aj obyčajní včelári, ktorí sa popri tomuto ušľachtilému koníčku venujú zároveň v rozdielnej miere aj chovu a predaju včelích matiek… Ak napriek tomuto všetkému bude v podpornom roku 2011/2012 platiť naďalej vládou SR zrušené staré NV SR č. 422/2007 a nie nové — prijaté a vládou SR schválené NR SR č. 31/2011 (ktoré naviac už v tomto období platí od 1. septembra 2011) je tu vážny dôvod na zamyslenie, kde naša krajina navonok „demokratická“ — v skutočnosti kráča a speje a kto túto krajinu v skutočnosti riadi a spravuje — či mafia rôznych lobbystických a záujmových skupín, alebo riadne vytvorená a vymenovaná vláda SR!… Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som sa z priestoru fungovania našej ne-demokracie preniesol v závere môjho neobvykle špecifického a obsiahlejšieho príhovoru do nášho spolkového, reálneho včelárskeho života. V ňom, v priebehu mesiaca september dominovali v našom Spolku tri udalosti. Tou prvou bol spoločný dvojdňový odborno-vzdelávací a kultúrny zájazd do Krakowa, v ktorom sa už po 16.-ty krát konalo Krakowské medobranie a to v dňoch 3. a 4. septembra. Aj napriek počiatočnému nezáujmu členov SVS sa ho nakoniec zúčastnilo spolu 35 členov Spolku včelárov Slovenska a ich rodinných príslušníkov. Bližšie sa o tomto veľmi peknom a vydarenom podujatí poľských priateľov včelárov, ktorého sa už po obdobie piatich rokov zúčastňujú aj naši spolkoví slovenskí včelári dočítate v článku L. Kubinovej vo vnútri čísla. Druhou najvýznamnejšou udalosťou bolo 3. riadne zasadnutie nášho najvyššieho spolkového orgánu Ústredia Spolku včelárov Slovenska. Konalo sa dňa 23. 9. 2011 v Spišskej Novej Vsi a obdobne sa o jeho programe rokovania a prijatých dôležitých uzáveroch dočítate v článku vo vnútri časopisu. Nemenej dôležitými udalosťami pre členov nášho Spolku včelárov Slovenska boli práce vykonávané SÚ SVS v súvislosti so zabezpečovaním uplatnenia Žiadosti SVS o preplatenie už zrealizovaných opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v druhom podpornom termíne piateho podporného roka 2010/2011. S potešením môžem konštatovať, že tak ako po iné roky sa nám podarilo zo strany Sekretariátu Ú SVS spracovať a v stanovenom termíne uplatniť požiadavky našich členov na PPA MP SR. Dnes už vieme, že Rozhodnutím PPA MP SR č. 700/5735/2011 zo dňa 23. 09. 2011 bola pre členov Spolku včelárov Slovenska schválená žiadosť o vyplatenie podpory pre ročný program 2010/2011 v plnej výške — t. j. 100 % a finančná podpora v celkovej výške 96.566,06 bude do konca mesiaca september prevedená na dotačný účet SVS a následne na účty R SVS a účty oprávnených žiadateľov. Dobrým signálom pre zlepšenie kvality obsahu nášho odborného mesačníka je, že v priebehu zasadnutia Redakčnej rady Slovenského včelára dňa 23. 09. 2011 viacerí jej členovia navrhli jeho nové rubrikové členenie, obsahové zameranie a ďalšie podnety, z ktorých tie najdôležitejšie využijeme a budeme uvádzať do jeho prípravy už od nového roka 2012. Verím, že rovnako ako doterajšia forma, tak aj novo prijatá koncepcia nášho SV si udrží priazeň Vás — doterajších svojich čitateľov a najviac osloví a získa si okrem Vás aj mnohých ďalších svojich predplatiteľov. Srdečne Vás všetkých zdraví

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV a predsedu SVS
Lýdia Kubinová
Spolkoví včelári na Krakowskom medobraní 2011
Lýdia Kubinová
3. riadne zasadnutie Ú SVS
Ľubomír Vančo
Apiterapia pre laikov  viac…
Miroslav Habr
Čo je to med? viac…
RR SV
Ako žijú včely, tak žijú aj ľudia viac…
Mgr. František Geleta
Včelári odháňajú medvede aj ľudskými vlasmi
Mgr. František Geleta
BASF a NOD Apiary Products bojujú o záchranu včiel
Mgr. František Geleta
Včely na internete…
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Prirodzená ochrana včelstva proti infekčným ochoreniam  viac…